ПОДГОТОВКА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

Подготовка за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) след 12. клас по български език и литература за 2024/2025 учебна година – индивидуална или групова подготовка. Курсовете са напълно съобразени с държавните образователни стандарти и новите учебни програми.

Подготовка за Националното външно оценяване (НВО) по математика за 2024/2025 учебна година – съботно-неделен курс по български език и литература, 4 учебни часа на ден.

Хорариум: 140 учебни часа

Продължителността на 1 учебен час е 40 минути.

Цена на един учебен час в група – 12.50 лева.

Цена на един учебен ден (4 учебни часа) – 50 лева.

Цена на курса: 1750 лева.

Начини на плащане:

  •  Под формата на месечни такси. За четири учебни седмици таксата е 200 лева, 12,50 лева за учебен час. Първата таксата се заплаща при записването на курсиста, а всяка следваща – до 5. число на текущия месец, в който се провежда курсът.
  • Плащане на три равни вноски. Ползва отстъпка в размер на 5%. Всяка вноска е 554 лева, 11,80 лева за учебен час. Първата вноска се заплаща при записването на курсиста, втората – до 05. 12. 2024 година, а третата – до 05. 03. 2025 година.
  • Плащане на две равни вноски. Ползва се отстъпка в размер на 10%. Всяка вноска е 787,50 лева, 11,25 лева за учебен час. Първата вноска се заплаща при записването на курсиста, а втората – до 05. 01. 2025 година.
  • Авансово плащане на целия курс. Ползва се отстъпка в размер на 15%. Таксата е в размер на 1487 лева, 10,60 лева за учебен час. Таксата се заплаща при записването на курсиста.

Месечният размер на таксата не се редуцира при отсъствие на ученика.

Начини на плащане:
* в брой
* по банков път:

Банкова сметка в лева
IBAN: BG37BPBI79421025102501
При банка: Юробанк България АД
В полза на: Работилница за отличници „Етикет“ ЕООД

Tаксите са дължими до 5. число на месеца, в който се провежда курсът.

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

І. ВИД НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит е писмен и анонимен.

ІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Държавният зрелостен изпит е с продължителност четири астрономически часа.

ІІI. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Държавният зрелостен изпит включва учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средната образователна степен, с акцент върху следните тематични области:
Компонент Български език
Текстът в различните социокултурни сфери
Текстът и речевата ситуация
Структурна организация на текста
Жанрови и стилови характеристики на текста
Книжовноезикови норми (правописна, граматична, лексикална, пунктуационна)
Стилистична грешка и стилистичен ефект
Аргументативен и стандартизиран текст
Компонент Литература
Родното и чуждото
Миналото и паметта
Обществото и властта
Животът и смъртта
Природата
Любовта
Вярата и надеждата
Трудът и творчеството
Изборът и раздвоението

IV. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Компонент Български език
• Извлича, обработва (анализира, синтезира) и оценява информация от различни в жанрово и стилово отношение текстове от различните социокултурни сфери с оглед на конкретна комуникативна задача.
• Сравнява и анализира гледни точки при четене на текстове от различни предметни области и функционални стилове.
• Оценява идеи, тези и аргументи в съответствие със своя опит и спрямо познанията, които има за гражданското общество.
• Формулира собствени тези и ги аргументира с оглед на конкретна комуникативна задача. Владее и прилага нормите на СБКЕ - правописна, граматична, пунктуационна и лексикална, при редактиране на текстове и при създаване на собствен текст.
• Разпознава и редактира стилистични грешки.
• Умее да изгражда цялостен и завършен текст при спазване на езиковите норми с оглед на конкретна комуникативна задача.
• Определя темата, микротемите, ключовите думи и изрази на текст.
• Извлича и анализира смисли от текст/текстове, различни по стил и по жанр.
• Създава есе по житейски проблем.
Компонент Литература
Определя проблеми и конфликти, заложени в интерпретацията на посочените теми в различни текстове, и ги съотнася помежду им.
Аргументирано обосновава собствена позиция по проблеми и конфликти, интерпретирани в художествени творби, свързани с посочените теми.
• Свързва изучените творби от българската литература с имената на техните автори, с жанровете, с героите, със сюжетите, с мотивите и с основните им теми.
• Идентифицира и оценява в художествени творби специфични начини за въздействие и за внушение на определена гледна точка, свързана с посочените теми.
• Различава в художествени творби интерпретации на посочените теми и тълкува тези интерпретации съобразно тяхната специфика.
• Разпознава родови и/или жанрови характеристики на художествена творба и я тълкува според тези характеристики и/или според естетически специфичната интерпретация на някоя от посочените теми.
• Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и обяснява значението им за специфични интерпретации на някоя от посочените теми в художествени творби.
• Съпоставя интерпретации на някоя от посочените теми в художествени творби и конструира връзки между творбите.
• Създава с определена комуникативна цел есе по житейски проблем, интерпретиран в една или в няколко художествени творби.
Създава интерпретативно съчинение по проблем върху една или няколко художествени творби.
V. ФОРМАТ НА ИЗПИТА
Държавният зрелостен изпит се провежда под формата на тест, включващ
41 задачи, сред които:
• задачи с избираем отговор;
• задачи с кратък свободен отговор;
• задачи с разширен свободен отговор;
• задачи за създаване на текст.
Задачите, чрез които се оценяват компетентностите от компонента
Литература, се формулират както върху включени, така и върху невключенив учебните програми (откъси от) художествени текстове, интерпретиращи някоя от посочените теми.
Разпределението по видове задачи, разпределението на задачите по познавателни равнища, както и разпределението на общия брой точки между отделните задачи се определят в спецификацията, разработена в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

VI. ОЦЕНЯВАНЕ
Максималният брой точки от държавния зрелостен изпит е 100.
Резултатите от изпита се записват в точки като процент от максималния брой точки.
Изпитът се приема за успешно положен при резултат, равен или по-висок от 30 % от максималния брой точки.

За контакт с нас:


Не се колебайте да потърсите допълнителна информация, важна за Вас!

0876522422

Офис:
гр. София - 1408, ж.к. "Стрелбище",
ул. "Мила родина" №34

Работилница за отличници "Етикет" ЕООД ©
2016-2024